ثبت مجموعه اشیاء تاریخی در تاریخ 1399/07/25

در تاریخ 1399/07/25 یک مجموعه بزرگ شخصی شامل 127 قطعه و مجموعه از ابزارهای کاری – ابزار کشاورزی مربوط به دوره های قاجار و پهلوی اول توسط شرکت توسعه گردشگری سپهر فیروزه ایرانیان مشاوره و ثبت گردید که عکسهای تعدادی از این اشیاء در ذیل به شما در این صفحه آورده شده است.

نام شی: جعبه سرویس چای خوری، قدمت: قاجار
نام شی: ظرف کوچک حصیری، دوره: قاجار
نام شی: کاسه، دوره: قاجار